Обява за събиране на оферти

31 Октомври 2022 11:24
Обява за събиране на оферти

Наименование (Наименование на бенефициент от договор за БФП): ГАЛКО АД

ЕИК (ЕИК на бенефициент от договор за БФП): ЕИК Номер 113032757

 

Предмет на предвидената процедура:

Закупуване на дълготрайни активи за подобряване на производствения капацитет на "ГАЛКО" АД

Обект на процедурата: Доставка

Приложим нормативен акт: ПМС

Тип на процедурата: Избор с публична покана

Прогнозна стойност съгласно обявление:  316 844.46 лв.

Дата на обявление: 31.10.2022

Крайна дата за подаване на оферти: 07.11.2022

  

Описание:

Предметът на предвидената процедура е: „Закупуване на дълготрайни активи за подобряване на производствения капацитет на "ГАЛКО" АД със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Хидравлична гилотина с променлив ъгъл на рязане – 1 бр.

Обособена позиция 2: Хидравлична абкант преса – 1 бр.

 

В рамките на процедурата ще се избере изпълнител/изпълнители за доставка на описаното в проекта оборудване със следните индикативни стойности:

     1. ХИДРАВЛИЧНА ГИЛОТИНА С ПРОМЕНЛИВ ЪГЪЛ НА РЯЗАНЕ - 1 бр. - 131 040,61 лв.

     2. ХИДРАВЛИЧНА АБКАНТ ПРЕСА - 1 бр. - 185 803,85 лв

 

Процедурата ще се проведе при обявяване на обособени позиции, за да се предостави възможност за участие на по-голям брой кандидати. След провеждане на процедурата, документацията от избора ще бъде предоставена на Управляващия орган за съгласуване. В случай на констатирани нередности ще се предприемат незабавни мерки за отстраняването им, а при невъзможност - процедурата ще се проведе наново при спазване на указанията на Управляващия орган.

 

Документация тръжна процедура:

1. Публична покана - Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160 ГАЛКО АД

2. Изисквания към офертите - Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160

3. Методика за оценка - Metodika_za_ocenka_PMS 160 ГАЛКО АД

4. Оферта - Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160 ГАЛКО АД

5. Декларация - Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160_2019

6. Проект на договор - Proekto dogovor ГАЛКО АД

 

Линк към обявлението: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/d4a22a64-14bb-4813-8552-7f34bbf5d1d0